I Ketut Swarjana

  • Jabatan

    Lektor

  • Gelar

    SKM.,MPH