I Gusti Ngr Made Kusuma Negara

  • Jabatan

    Lektor

  • Gelar

    S.Kep.,MNS