Ida Bagus Maha Gandamayu

  • Jabatan

    Lektor

  • Gelar

    SE.,M.P.H