Komang Ayu Purnama Dewi

  • Jabatan

    Lektor

  • Gelar

    S.Si.T.,M.Kes