Ni Luh Adi Satriani

  • Jabatan

    Lektor

  • Gelar

    S.Kep., M.Kep., Sp.M